© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Testament of dispositie van Wilhem Joseph van van Ghendt en Swane Pensee van Essen over een goude Kop ketting en medalie gemaekt den 11 April 1668 ##erstegen Wij Wilhem Joseph van Gent, Lieutenant Admirael over Hollandt ende Westvrieslant etc: en Vrouwe Swane Pense van Essen, echteluiden, overdenckende, de genade van Victorie mitte welke Godt Almachtich gelieft heeft het commando en chef van mij, Wilhem Joseph van Gent overt gros van Fregatten, daermede het fameus exploit ten dienste vant Vaderlandt den 21, 22. ende 23. Junij 1667 opte Reviere van Londen ende Rochester is int werck gestelt, te segenen; Ende daernefens die liberaliteijt van Ho: Mo: Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden ende van Groot Mo: Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant hebbende goetgevonden sulcx te regaleren mitte respective vereeringen van een gouden Keten ende geattackeerde Medaille ende een gouden geammailleerden Coppe tot gedenckteeckenen inde famille ende voor de Posteriteijt naer wij desen inholt van resolutie en notitie vandien, daerop gedreven of gegraveert. Hebben tot perpetuele erkentenisse danckbaerheijt en memorie van deselve Genade en liberaliteijt en tot encouragement van onse Posteriteijt en verwanten ten dienste vant lieve en hoochste Vaderlant overt conquest van bovengemelte Vereeringen ende gedencktekenen van goude keten, medaille ende coppe gedisponeert ende geordonneert gelick wij ordonneren en disponeren wij dese onse uijtterste wille ende in dier voegen. Dat deselve Vereeringen sullen syn en blijven geaffectueert en gefideicommiteert naer dode van ons beijden ende oock van een beijde sonder eenich beswaer, alienatie, deijlinge, contrarie dispositie of contract te inveten#erven ende devolveren op onsen eenigen of mit exclusie van enige of oltsten soone ende successiveluck op sijne wettige manlicke descendenten Te weten op den olsten en naesten derselver voor of mit exclusie van andere. En bij altsterven vanden oldsten of eenige soon sonder manlicke descendenten ende van sijne manlicke descendenten sonder verdere manshoir opten tweden soon en sijne manlicke descendenten; den oldsten en naesten derselver voor andere; ende soo successivelick opten derden ende verdere sonen en haere respective descendenten totten leste ende sijne descendenten toe. Ende in cas geen sonen noch manlicke descendenten voorhanden, maer alleen een of meer dochteren van ons of onse soonen sullen deselve vereeringen in dier voegen alleen en soo lange opte oldste en naeste van onse of onsere soonen of soonsdochteren vererven en verblijven totdat onsen oldsten ende naesten Bloetverwant van den naem en stam van Gent deselve sal hebben genaestet ende geredimeert twelcke deselven sal moegen en moeten doen in desen cas tegens erlegginge van tweedusent vijf hondert gulden waer den gouden koop ende gelicke tweedusent vijfhondert gulden voorden gouden ketten met de medalie, ofte voor de medalie alleen sonder den. Ende, daer ick Wilhelm Joseph van Gent voor mijne ehevrouwe mochte komen t overlijden sonder een of meer soons of dochteren of deselver descenderen uijt ons verweckt neartelaeten ## een soon of dochter of meerdere oock haere descendenten naelaetende deselve daernae voor mijn ehevrouwe quamen t overlijden alsdan deselve Praesenten bij mijne ehevrouwe sonder alienatie beswaer en verhandelinge gedurende haer Welgeb: leven in weduwelicken staet sullen verblijven en langer niet maer nae deselfts overlijden of twede ehe moeten wederkeeren opten olsten en manlicken verwant van den naem ende stam van Gent tegens redemptie en naestinge mitte somme van twaalf hondert vijftigh gulden t erleggen in cas van twede ehe aen haer welgeb. ende in cas van aflijvicheijt deselves erfgenaemen van den naem en stam van Essen, van Langelaer ende verder niet maer sullen bij faute ean dien vervallen op den naesten bloedt verwanten van den stamme van Ghent. Maerindien ick Wilhelm Joseph van Gent mijne Ehevrouwe en kinderen of kint overlevende naderhant kome altesterve sal deselve Presenten transmitteren opten oltsten ende naesten manser#genaem van mijnem naem en stam van Gent en deselven wederom op andere successivelick en mit ordere van proximiteijt en ouderdom soodat die stucken der presenten selfds in sulcken en inde voorverhaelde vallen altijt sullen wesen verbonden aenden oltsten en naesten manshoir van stam en naem van Gent mit expres verbodt van alienatie, beswaer veranderinge oft contraventie uijt wat oorsaeck het soude moegen sijn. Willende ende begerende dienvolgens wij disponenten dat deze tegenwoordige dispositie verbant fideicommis substitutien en dat alle clausulen derselve bestendichste forme rechtens tsij als testament legaet codicill of anders soo als die best sulck onnen bestaen volcomen effect sulcks gewinnen punctuelicken achtervolght ende sonder onser beijder believen niet gerevoceert noch verandert worde al mochten eenige meerdere solenmiteiten gerequireerd ende niet geadhibeert sijn. Dest oirconde hebben wij echteluiden dese mit onse onderteijckeningh bevesticht ende mit onse pitzieren gesloten den elfdden aprilis XVI achtentsestich W van Ghent Swane Pensee van Essen Bron: Gelders Archief NL-AhGldA, toegang 0461 invnr 16; gescand; twee bestanden.           https://www.geldersarchief.nl/...enz Opm.: moeilijk leesbare tekst in de linker kantlijn. Het originele document is door Mr W.J. van Welderen baron Rengers aan het Rijksarchief Gelderland geschonken.  
Uit de archieven
Het testament van 11 april 1668