© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Johan van Gendt en Johanna van Keppel kregen één dochter: 1. Johanna Wilhelmina, *1671 +1754, latere Vrouwe van Winssen, huwde op 21 oktober 1721 met Carel Jan Frederik van Romberg; zie de registratie van dit huwelijk. Zij overleed op 2 juni 1754 zoals vermeldt in het lidmatenboek van de kerk in Winssen. Willem Joseph van Ghent en Swane Pense van Essen kregen vier zonen 1 ) 2 ): 1. Nicolaes, (*14-7-1667 +1708) latere heer van Drakenburg. Hij was ambtsjonker in het Ambt Nijkerk. Hij is geboren op 14 juli 1667 in Arnhem en in 1708 overleden in Vianen. 2 ) 2. Frederick Henrick (*20-8-1668 +1713) huwde in 1704 met Hélena Frouck (ook Veronica) van Aylva (*1685 +1723) 3 ). Hij was Rekenmeester van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen. De geschiedenis van het Landgoed Quadenoord staat beschreven op de website van de Stichting voor Heemkunde in Renkum 5 ). We lezen dat Frederick Hendrick en Hélena Veronica drie kinderen kregen: 1. Willem Joseph *1706 en zeer jong overleden. 2. Margaretha Maria (*1707 +1766), die in 1726 huwde met Michael Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (*1695 +1758). Naar verluid is de beker, die Willem Joseph van Ghent van de Staten van Holland en Westfriesland kreeg, vanwege de Tocht naar Chatham, door een lid van de familie Thoe Schwartzenberg in 1795 of 1796 vertrapt, omdat op de waarde belasting zou worden geheven. 6 ) Michael Onuphrius en Margaretha Maria kregen twee zoons: 1. Wilco geboren 28 mei 1738 en overleden 24 mei 1788. Ongehuwd. Zijn naam staat in een steen boven een ingang van de kerk van Ferwoude in Friesland. 2. Frederik Willem geboren in 1743 en op 7 of 8 juni 1774 door ongeval omgekomen. Van Frederik Willem is bij de Koninklijke Bibliotheek een handschrift bewaard gebleven uit 1762 waarbij hij de voorletters F.W.V.G. gebruikt, verwijzend naar zijn voorouders van zijn moedérs kant. Hij overleed eveneens ongehuwd. 3. Tjaert Cornelis, *1708, al in 1723 overleden 3. Johan Willem (*25-7-1669 +1706??), kaptein/luitenant van de Grave van Hoorne. Hij zou de titel Heer van Langeler door verwerving van het landgoed Langeler krijgen. In de Commissieboeken van de Raad van State vinden we de besluiten om hem aan te stellen als Kapitein (1692) en later als Luitenant-Kolonel (1705) in het Staatse Leger. (Zie resp. Nationaal Archief ingang 1.01.19 inv 1533 fol 049 en inv 1535 fol 065v) 4. Willem Joseph (jr) (*9-11-1672 +7-12-1732), luitenant ter zee. Hij stichtte op zijn grond het Landgoed de Keijenberg  5 ) Van hem wordt gezegd dat hij een niet minder dapper zeeman is als zijn vader. In zijn Biografisch Woordenboek der Nederlanden (1862) heeft A.J. van der Aa het over Joseph Willem (strijdig met de acte van 1708 zie 1e voetnoot) Vanaf 1696 is hij veel op zee en met name genoemd zijn de slag bij Malaga in 1704. In 1705 beschermde hij koopvaarders bij de Noord Afrikaanse kust en in 1710 kwam hij na zware averij in Lissabon aan en nadien zou hij voor de Russen zijn gaan varen. In 1716 komt zijn naam voor als bevelhebber op een schip van de vloot van Czaar Peter.  4 ) Willem Joseph jr werd begraven door zijn nicht Margaretha Maria en haar man, Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. De laatste besloot om het familiewapen van de familie Van Ghent mee te begraven, omdat de laatste mannelijke nazaat met Willem Joseph was overleden. Hiertegen kwam sterk protest van Gerlach van Ghendt, die meende aanspraak te maken op de adellijke status. Hij spande er zelfs een rechtzaak voor aan. 7 ) De magistraten in Arnhem wezen de claim van Gerlach af, wegens gebrek aan deugdelijk bewijs. 8)  Gerlach van Ghendt was ondermeer kerkmeester van de Stevenskerk in Nijmegen. Noten : 1. De acte van 1691 geeft aan welke functies de zonen bekleden en de acte van 1708 geeft de volgorde van de zonen weer. 2. Volgens de stamboom De Koning was er ook nog een dochter: Anna Lubberta (*7-8-1670) 3. Hélena Veronica (ook: Hélena Frouck) van Aylva: haar vader was Grietman van Wonseradeel en woonde te Hichtum. Haar moeder was Margaretha van Gendt. Frederik en Helena zijn zo’n 13x familie van elkaar, (met dank aan André A. Buwalda) 4. Zie Biografisch Woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa, terug te vinden via de website van het Huijgens Instituut Zie Meer >> 5. De geschiedenis van het Landgoed Quadenoord. Zie www.heemkunderenkum.nl  6. Ondermeer terug te lezen bijvoorbeeld in het Leidsch Dagblad van 21 januari 1893 links onderaan. 7. Zie pag 227 rechtsonderaan in “Stamboek van den Frieschen vroegere en latere Adel” van De Haan-Hettema en Van Halmael. Meer >> 8. Afloop van de rechtzaak 20 april 1733:  Deze staat beschreven onder Gerlach van Gent. Van de vader van Gerlach, Johan van Gent (*1609 +1668) wordt vermeld (één bladzijde verder) dat hij burgemeester van Nijmegen is geweest. De lijst op Noviomagus.nl laat echter twee keer het burgemeestersduo Johan van Gent / Jacob Leeuwens zien in 1668 en 1671. Dus ook na de dood van de vader van Gerlach.
Sporen van...
Nakomelingen
Hélena Frouck (ook Veronica) van Aylva. Collectie Fries Museum
Het kerkje van Ferwoude met de steen boven de zijingang: Ir Wilco baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, grietman van Wonseradeel.