© 1626 - 2022 door een dorpsgenoot
Op deze pagina staan een aantal “downloads” vermeld: documenten en andere media, die rond het onderwerp van Admiraal van Ghent en zijn familie verzameld zijn. In het Marineblad van 1934 beschrijft J.C.M. Warnsinck waarom het Hare Majesteit heeft behaagd om een marineschip te vernoemen naar Van Ghent. o Originele uitgave:  bladzijde 17 t/m 50. moeizaam leesbaar: Marineblad_jrg49_1934.pdf o Opnieuw opgemaakte tekst: 1934_Warnsinck_tekst.pdf In het Marineblad van juni 2017 vinden we een compleet themanummer rond “350 jaar Tocht naar Chatham”. Hier vinden we onderandere verhalen van sprekers op de conferentie, die op het Marinecomplex in Amsterdam op 23 en 24 juni 2017 is gehouden, georganiseerd door de vereniging Vrienden van de Witt. o bestand: marinebladchatham2017.pdf In het blad “Tweestromenland” nummer 168 van mei 2016 van de streekhistorische vereniging “Tweestromenland” stond het artikel “De zeeheld Van Ghent komt uit Winssen” van de hand van de Winssenaar Piet van de Geer. o Opgemaakt voor weergave op een beeldscherm: Artikel_PvdG.pdf o Opgemaakt om via een webbrowser te lezen: artikel.php o Op aanvraag is er een PDF beschikbaar om te printen op hoge kwaliteit. Zie contactpagina. In het boekje “Zeven Pijlen Negen Pennen” uit 1963 van H. Wansink en C.B. Wels staat het relaas van Lieuwe van Aitzema, een Friese agent van de Hanze-steden bij de Staten-Generaal. Aan de hand van de verslaglegging aan de Staten-Generaal legde hij de geschiedenis vast rond de Tocht naar Chatham in 1667. o bestand: 1667_vAitzema_TnC.pdf In “AO-reeks boekje 1166” staat het verhaal “Tocht naar Chatham - eeuwfeest voor een nederlaag” van Tjitte de Vries. Naar aanleiding van de herdenking van 300 jaar Chatham in Engelandin 1967 geeft dit verhaal zowel de achtergrond als een beschrijving van de Tocht naar Chatham, die voor de Nederlanders in een overwinning eindigde. o bestand: AOreeks_1166.pdf De financieel deskundige, advocaat/fiscaal Otto de Voogt, ingescheept op de vloot, maakte een journaal met zijn ooggetuigeverslag van de Tocht naar Chatham. o bestand: 1667_Journaal_Otto_de_Voogt.pdf In “Mars et Historia” jaargang 9 (1975) nummer 6 vinden we een artikel “LUITENANT-ADMIRAAL WILLEM JOSEPH BARON VAN GHENT” door W.E. van Popta (*1902 - +?). Met name over de genealogische analyse (op blz 3 en 5) van Van Popta de volgende, tamelijk kritische kanttekeningen: Onderaan pagina 3 is sprake van een zoon Willem (1671-1732) van Ds van Ghent. De beschrijving op pagina 5 bovenaan: kapitein ter zee en latere dienst bij Tsaar Peter, komt echter overeen met Willem Joseph (jr) de jongste zoon van de admiraal. Meer>> Pagina 5 eerste paragraaf is sprake van de vermeende grootvader van moeders kant  Frederik van Ghent gehuwd met Anna van Farik. Meer>> De beschrijving betreft echter Frederik van Essen, schoonvader van de admiraal. Meer>> Onder het kopje huwelijk en gezin huwt de admiraal met Swane Peinsé van Essen  een vermeende dochter van (oom) Walraven en Moralde van Rossem die een buitenechtelijke dochter van Maarten van Rossem zou zijn. Moralde, in werkelijkheid een halfzus van Maarten, was echter al meer dan 100 jaar eerder overleden dan dat Swane Peinsé geboren werd. Swane Peinsé was in werkelijkheid een dochter van Frederik van Essen en Anna van Varik. (zie voorgaand punt). Meer>> Willem Joseph van Ghent en Swane Peinsé van Essen kregen inderdaad vier zonen, waarvan er één, de tweede zoon Frederik Hendrik, twee zonen en een dochter kreeg. Alleen de dochter kreeg nakomelingen. Meer>> Pagina 10 aan het slot: de graftombe werd niet door de Staten van Utrecht, maar door de Admiraliteit van Amsterdam bekostigd. Dit is terug te vinden in de tekst op de tombe. o bestand: 1975_MetH_WEvanPopta.pdf In “Resolutiën en Verbael van het besoigeerde van den Ed: Heere Cornelis de Witt, Ruart van den Lande van Putten, Regeerende Borgemeester van den Stadt Dordrecht als Gedeputeerde ende Gevolmachtighde van de Ho: Mo: Heeren Staten-Generael der Verenighde Nederlanden tot d’Expeditie ende over ‘t Employ van ‘s-Landts Vlote” staan brieven ontvangen en verstuurd door Cornelis de Witt voor, tijdens en kort na de Tocht naar Chatham. o bestand: Resolutien_ende_verbael_van_t_gebesoigne.pdf In “De ene Otto is de andere niet!” staat het onderzoek beschreven, dat aantoont, dat door een dwaling in de geschiedschrijving de verdiensten van Otto, de broer van de admiraal, de laatste honderd jaar toegeschreven zijn aan zijn jongere neef Otto van Gent van Oyen. Eerherstel voor kolonel Otto van Gendt naar wie de Van Gentstraat in Nijmegen vernoemd is. o bestand: DeEneOttoIsDeAndereNiet.pdf  In het tijdschrift Tweestromenland (nr 191) van maart 2022 verscheen het artikel “De Drie Gebroeders Van Gendt in het Rampjaar 1672”. o bestand: TSL191_gebrVanGendt-150dpiFC.pdf
Meer...
Downloads