© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Originele lastbrief van de gemachtigde op `s Lands vloot C. de Witt d.d. 18 juni 1667 aan de luitenant-admiraal W.J. van Gendt tot uitvoering van de tocht naar Chatham. Op 18 juni 1667 schreef Cornelis de Witt, de gevolmachtigde namens de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden aan boord van de Zeven Provincën, het vlaggenschip van Michiel de Ruyter, een brief aan Willem Joseph van Ghent met de opdracht (”last”) de rivier de Medway op te varen. De afloop kennen we als de Tocht naar Chatham en het tastbare resultaat, het achtersteven van de Royal Charles is vandaag de dag nog te zien in het Rijksmuseum. Deze brief is afkomstig uit het Nationaal Archief en omvat drie pagina’s. De tekst luidt als volgt:   
Uit de archieven
de Lastbrief van Cornelis de Witt van 18 juni 1667
Lt Admirael Van Ghendt De heeren Gedeputeerden ende Gevolmachtichden vanden hoogh mogende heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden op 's-landts vlote; doen te weeten dat wij gehoort het advis ende de consideratien van Michiel Adriaensen Ruyter, ridder, lt admirael van Hollandt en Westvrieslandt etc ende in achtinge genomen hebbende de vigilantie, neersticheijt, courage en de goet beleijt van Willem Josep van Ghent, lt Admirael van hollandt en Westvrieslandt onder het Collegie ter admiraliteijt tot Amsterdam ende Collonel over het regemendt Zeesoldaten denserven van Ghendt gecommitteert ende gestelt hebben, stellen ende committeren bij desen tot opperhooft ende commandeur en cheff over alle de schepen, officieren ende bootgesellen oock over de landt militie, ende zeesoldaten, op deselve schepen geembarqueert dewelcke gedestineert sijn, omde van hier naar de rivieren van Rochester, en van daar voorts deselve rivieren op te loopen ende met alle moogelijcke spoet te vaeren naar de baye van Chattam omme aldaer gecomen sijnde de schepen van oorloge van den Coninck van Groot Brittannien, aldaer liggende, aen te tasten te bevechten ende te veroveren ofte te ruineren ende te verbranden ist doenlijk.  Lastende den opgemelten lt Admirael Van Ghendt om selve te effectueren ende te executeren, alle moogelijcke spoet, vlijt ende neersticheijt aen te wenden oock onderwegen te occuperen, in te nemen ende te besetten ofe te ruïneren ende te verbranden  ist doenlijck het fort ofe de forten, ende blockhuijsen  aende voorsz riviere van Rochester gelegen. Gevende deselven volkomen bevel ende macgt  omme tot dien eijnde te mogen gebruijcken ende emploijeren, alle de schepen ende volck van oorlooge, fregats, jachten ende branders daar toe gedestineert, ende verkoosen vande welcke de lijste ende de naemen aanden voorsz van Gendt overgelevert en ter handen gestelt is Lasten ende bevelen allen ende een ijgelijcken van de militie, soo te water als te lande van de hoogh mogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden inde voorn schepen geembarqueert een mee gemelten lt Admirael en Collonel van Ghendt  inde voorsz qualiteijt als opperhooft ende commandeur en cheff over de voorsz schepen en militie te erkennen te respecteren ende te gehoorsamen, op poene van als wederhoorige gestraft te werden nae den inhoude vande respective articul brieven soo te water, als te lande gearresteert. Aldus gedaen ende gearresteert int schip de Zeven Proventien ten ancker leggende voor Harwits  int gesichte van deselve plaetse den 18e junij 1667 C de Witt Ter ordonnantie van Wel. Gemelte Heren haere ho: mo: Gedeputeerden en Gevolmachtichden _____  1667 ___ lt Admirael Willem Joseph van Gent x x x 24e junij 1667 C de Witt (paraaf)